ติดต่อเรา ดาวน์โหลด  สารสนเทศ  บุคลากร  ผู้บริหาร  เกี่ยวกับเรา  หน้าแรก
 
 
บุคลากร
 
 
บุคลากรโรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
 
นางปติมา ศศิธร
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
นางสาวฉัตรา แก่นแก้ว
วุฒิการศึกษา : ค.บ./กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
นางสาววราภา กองเงิน
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : ภูมิศาสตร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
     
นางสาวศิรินทร์ พิชัยคำ
วุฒิการศึกษา : ร.ปศ.
วิชาเอก : รัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
นางกัณหา จั่นแก้วโชติภัทร์
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : บรรณารักษศาสตร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
นางสาวจันทร์จิลา นาคะอินทร์
วุฒิการศึกษา : วท.บ.
วิชาเอก : เกษตรศึกษา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
     
นายวิฑูรย์ ระดาบุตร
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.
วิชาเอก : สังคมศึกษาฯ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
นายปริญญา ศรีเนตร
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.
วิชาเอก : พลศึกษา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
นางสาววันดี สว่างภพ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : ฟิสิกส์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
     
นางสาวทิพย์รดา รักษา
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
นางสาวธิดารัตน์ พลอยเลี้ยง
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.
วิชาเอก : การสอนนาฏยสังคีต
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
นางสาวปรางสุดา แป้นแก้ว
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
     
นางสาววณิชชา ยุทธนาวา
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
นางสาวมยุรฉัตร วงศ์ฮาด
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
นางสาวพรทิพา ภูเดช
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
     
นางดอกรักษ์ โมฆรัตน์
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
นายทศพร สร้างนานอก
วุฒิการศึกษา : วท.บ.
วิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
นางสาววสุคณธ์ ทองสุภาพ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
     
   
นางสาวนฤมล ชูคันหอม
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
   
     
 
 
คลังรูปภาพ

 
ติดต่อเรา
โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
15 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3842-9268
 
Copyright © PATTAYA City 5 School By THOSAPHORN SRANGNANOK
webmaster : นายพิชยุตม์ สมุทรเขต
visitors : 56518 IP Address : 44.192.21.182
 
 
   
Links