ติดต่อเรา ดาวน์โหลด  สารสนเทศ  บุคลากร  ผู้บริหาร  เกี่ยวกับเรา  หน้าแรก
 
 
บุคลากร
 
 
บุคลากรโรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
 
นางสาวหนูนิต ซื่อสัตย์
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : การประถมศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
นางมาเรียม อ่ำสาริกา
วุฒิการศึกษา : กศ.บ./กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
วิชาเอก : การประถมศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
นางสาวนิตยา นิโรจน์
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่ง : ครู
     
นางสกาวรัตน์ โปลา
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ./ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
วิชาเอก : ภาษาไทย
ตำแหน่ง : ครู
นายบัญชา ทองมาก
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.
วิชาเอก : พลศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
นางเด่นดวง นำภา
วุฒิการศึกษา : ค.บ./กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
วิชาเอก : ภาษาไทย
ตำแหน่ง : ครู
     
นางสิริมา หอมนาม
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ./ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
วิชาเอก : สังคมศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
นางรณรัตน์ ศรีเกื้อกลิ่น
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง : ครู
นางสาวประภาพรรณ จันทร์ทองแท้
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
     
นายวินัย กำจร
วุฒิการศึกษา : ค.บ./กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
วิชาเอก : ดนตรีศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
นางสาวอมรรัตน์ ชื่นสุวรรณ
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ./กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
วิชาเอก : การวัดผลการศึกษา/การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง : ครู
นางสาวณัฎฐรัฐ จันทะโลก
วุฒิการศึกษา : ค.บ./กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
วิชาเอก : ธุรกิจการศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
     
นายสุวิทย์ ตัณฑุลวณิชย์
วุฒิการศึกษา : วท.บ.
วิชาเอก : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตำแหน่ง : ครู
นางภรณษา เปียเอี่ยม
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง : ครู
นางจีระนันท์ จำรูญ
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ./กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
วิชาเอก : ปฐมวัยศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
     
นางสุชาดา พืชพูล
วุฒิการศึกษา : ค.บ./กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
วิชาเอก : ปฐมวัยศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
นางสาวสุกานดา แสนลัง
วุฒิการศึกษา : ค.บ./กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
วิชาเอก : การประถมศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
นางสาวฐตธีรา ทองทา
วุฒิการศึกษา : วท.บ.
วิชาเอก : จิตวิทยา/สื่อสารมวลชน
ตำแหน่ง : ครู
     
 
 
คลังรูปภาพ

 
ติดต่อเรา
โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
15 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3842-9268
 
Copyright © PATTAYA City 5 School By THOSAPHORN SRANGNANOK
webmaster : นายพิชยุตม์ สมุทรเขต
visitors : 56518 IP Address : 44.192.21.182
 
 
   
Links