ติดต่อเรา ดาวน์โหลด  สารสนเทศ  บุคลากร  ผู้บริหาร  เกี่ยวกับเรา  หน้าแรก
 
 
บุคลากร
 
 
บุคลากรโรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
 
นางสมใจ แสงแก้ว
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
นางสาวรวีวรรณ เลิศมงคล
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ศึกษา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
นางคะนึงนิตย์ ม่วงสี
วุฒิการศึกษา : ค.บ./กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
     
นางสาวพรภนา โภคี
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
นางสุพัตรา นาคอุดม
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ./กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
นางสาวกัญนิพา บำรุงนา
วุฒิการศึกษา : ค.บ./กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ศึกษา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
     
นางวไลพร สีสด
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
นางปริยกร ภูถี่ถ้วน
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : นาฏศิลป์/การศึกษานอกระบบโรงเรียน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
นายเกียรติศักดิ์ ไชยศรี
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
     
นางอรอนงค์ จตุรปา
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
นางสาวเฉิดโฉม หนูเสริม
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : การประถมศึกษา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
นางสุณัฐชา ศุภสาร
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : เกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
     
   
นางอัชรา สลามเต๊ะ
วุฒิการศึกษา : วท.บ./กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
วิชาเอก : สถิติ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
   
     
 
 
คลังรูปภาพ

 
ติดต่อเรา
โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
15 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3842-9268
 
Copyright © PATTAYA City 5 School By THOSAPHORN SRANGNANOK
webmaster : นายพิชยุตม์ สมุทรเขต
visitors : 56522 IP Address : 44.192.21.182
 
 
   
Links